Általános szerződési feltételek jegyvásárlás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ESEMÉNYEK

Funatiq Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos 2023. 03.03 napjától

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Funatiq Kft (a továbbiakban: Rendező) által megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban külön-külön: Rendezvény, együttesen: a Rendezvények) a jegyvásárlók (a továbbiakban: Szerződő Felek) Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit. 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre. 

A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.motivators.hu oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

1. 

A RENDEZŐ 

Cégnév: Funatiq Kft Székhely: 2510 Dorog, Ella köz 5.
Honlap: www.motivators.hu
Cégjegyzékszám: 11 09 029541

2.
Rendező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság. 

Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény, 

Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány. 

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek. 

Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy). 

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Rendező által alkalmazott, a Jeggyel azonos jogosultságokat biztosító igazolás, amely – sérülésmentes állapotban, csuklóra kézfejnél kisebb átmérővel rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására. 

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy. 

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy. 

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy. 

Szerződő Felek: Jegyvásárló. 

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz. 

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne. 

Rendezvényen résztvevők: jelenti a Rendező által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától. 

Közreműködő: a Rendező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja. 

Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy. 

Árjegyzék: a Rendező által értékesített jegyek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a www.motivators.hu oldalon érhető el. 

 

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 

 

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Látogatóra, a Rendezvényen résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák. 

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. 

3.3. A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani. 

3.4. A Rendező, valamint a Szerződő Felek és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül. 

3.5. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül. 

3.6. A Rendezvényeken vagy azokhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak. 

3.7. A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

3.8. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Jegy átruházásakor, köteles a Jegyet megszerző és felhasználó személyt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. 

3.9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. 

4. JOGVISZONY JELLEGE 

4.1. A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, a szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel teljesedésbe megy. 

4.2. Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Rendező a módosításról a www.motivators.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős. 

5. JEGYVÁSÁRLÁS 

5.1. A Jegy kizárólag a www.motivators.hu honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg. A Jegy megrendeléséhez a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges. 

5.2. Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Rendező a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Jegyvásárlót, mely az alábbi linken érhető el: 

https://motivators.hu/adatkezelesi-tajekoztato

5.3.  Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. 

5.4. A megrendelés elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Rendező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Jegyvásárló részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása. 

5.5. Rendező a Jegyvásárló megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

5.6. A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. 

5.7. Jegyvásárló a jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetettt online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja. 

5.8. Rendező a Jegyvásárló számára biztosítja a Jegy vételárának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Rendező a Jegyvásárló számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztatónem minősül számviteli bizonylatnak. 

5.9. A Rendező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít. 

5.10. Jegyvásárló részére a Rendező a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailhez csatolt, pdf formátú mellékletként kézbesíti. Banki átutalással történő fizetés esetén a vételár teljesítésének napja az a nap, amelyen a Rendező vagy Szerződéses partnere bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja. 

5.11. Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik. 

5.12. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Jegy egyedi azonosító számmal ellátva kerül kiállításra, a Jegy kinyomtatása és megőrzése Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Jegyet a Rendezvények végéig köteles megőrzni. 

5.13. A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli. 

5.14. Jegyvásárló a Rendezvényen való megjelenés során a jegyvásárlást az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja. 

5.15. A Rendező fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel. 

5.16. A Jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. 

5.17. Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (eszámlát) bocsát ki. Az e-számlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Rendező által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható. 

5.18. A jegyvásárlása fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. 

5.19. A Rendező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Amennyiben bármely Rendezvény a Rendező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a felhasználásra nem kerülő Jegyet a Jegyvásárló vagy a Látogató a soron következő, azonos Rendezvényen használhatja fel. 

5.20. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: járvány miatti korlátozás, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nemtartozik, a Jegy árának megtérítésére nem köteles. 

 

6. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN 

6.1. A kézen hordott, sérülésmentes karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. A karszalagot a Rendező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a karszalagot viselő résztvevő kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Rendezvényen elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendező nem pótolja vagy cseréli. 

6.2. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. 

6.3. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. 

6.4. A Rendező a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. 

6.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be. 

6.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi. 

6.7. A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget. 

6.8. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. 

6.9. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. 

6.10. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. 

6.11. A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben. 

6.12.  A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi. 

6.13.  A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása. 

6.14. A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos. 

6.15. A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. 

7. SZAVATOSSÁG 

7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán. 

7.2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért. 

7.3. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. 

7.4. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Rendezvényen résztvevő a karszalagot, a Rendező nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztveő igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben. 

7.5. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében. 

7.6. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek. 

7.7. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén. 

8. SZERZŐI JOGOK 

8.1. A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyásanélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg. 

8.3. A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. 

8.4. A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. 

8.5. A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a Motivators márkanév tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli. 

9. Záró rendelkezések

9.1 Ha a Társaság nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Társaságnak a Szerződésben biztosított jogait.

9.2 Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Társasággal.

9.3 A Felhasználó és a Társaság a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

9.4 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

9.5 Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

9.6 Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

Bírósági eljárás: 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére 1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás lényeges tulajdonságai megismerhetőek a Rendező www.motivators.hu internetes honlapján a megfelelő menüpontra való kattintással. 

2. A RENDEZŐ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME 

2.1. A Rendező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában. 

 

3. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE 

3.1. A Jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben feltüntetésre kerül. 

3.2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre. 

 

4. A KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TÉVŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK DÍJA 

4.1. Jegyvásárló a Rendezővel kapcsolatba léphet telefon, E-mail útján, a kommunikációs eszközök használatért a Jegyvásárló egyéni előfizetési szerződés alapján díjat fizethet a telekommunikációs szolgáltatójának, a Rendező maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

5.1. A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. 

 

6. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA 

6.1. A Jegyvásárló az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

6.2.  Jegyvásárló az elállás és felmondás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja. 

6.3.  Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Rendező 2510 Dorog, Ella köz 5. alatti levelezési címére vagy a[email protected] e-mail címre történő megküldéssel. 

6.4.  Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi. 

6.5.  Jegyvásárló az elállási/felmondási jog gyakorlása során nem viseli a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 27. §-ában foglalt költségeket. 

 

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG 

7.1. Jegyvásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvényben meghatározott kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Rendezővel szemben. 

 

8. TERMÉKSZAVATOSSÁG 

8.1. A termék hibája esetén a Jegyvásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

8.2. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 

8.3. A gyártó akkor mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

8.3.  Jegyvásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Jegyvásárló felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

8.4.  Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. 

8.5.  Rendező a Termékért jótállást nem vállal, Rendezőt jogszabály alapján a megrendelt Termék vonatkozásában jótállási kötelezettség nem terheli. 

 

9. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, JÓTÁLLÁS 

9.1. Rendező ügyfélszolgálatot hétköznapokon 10.00 órától 17.00 óráig a +36 30 710 54 07 telefonszámon, valamint a[email protected] E-mail címen működtet. 

9.2. A Rendező által értékesített termékkörre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási kötelezettség nem vonatkozik. 

 

10. MAGATARTÁSI KÓDEX 

10.1. Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezése. 

 

11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

11.1. A szerződés a megrendeléstől a Rendezvény lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át. 

 

12. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA 

12.1. A Jegyvásárlónak a Jegy árának megfizetésén túl kötelezettségei a Rendező irányába nem keletkeznek. 

 

13. LETÉT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK 

13.1. Rendező részére a Jegyvásárló letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles. 

 

14. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

14.1. Dedikált Exchange és fájl szerver saját tűzfallal szeparált infrastruktúrára telepítve. 

 

15. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE 

15.1. A levelezést a Gmail szerver szolgálja ki, a megosztott fájlokat tartományba léptetett szerver. Az adatokat titkosított OpenVPN kapcsolattal érik el a felhasználók 

 

16. PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS 

16.1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listájának elérhetősége: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.