Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Funatiq Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos 2021. 08.24 napjától

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, DEFINÍCIÓK

1.1 A Funatiq Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Funatiq Korlátolt Felelősségű Társaság; cégjegyzékszám: 11-09-032207; a továbbiakban: „Társaság”) „Motivators” néven lekérhető médiaszolgáltatást biztosít a www.motivators.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető és megrendelhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Társaság és Ön, mint természetes személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Szerződésre (fogalommeghatározás lásd lent az 1.3 pontban) nézve irányadók. A Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetik meg.

1.3 A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzat a Társaságra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A Szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azon egyedi feltételek is, amelyeket a Társaság a Weboldalon időről-időre közzétesz (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”). Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat és az Egyedi Feltételek ellentmondása esetén az Egyedi Feltételek az irányadók. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat, illetve az Egyedi Feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a Társaság között irányadó Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles a Weboldalon megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szerződés feltételeit. A mindenkor érvényes ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elérhetők a Weboldalon.

 1. TARTALOMSZOLGÁLTATÁS

2.1 A Szolgáltatás tárgyát a Weboldalon keresztül megrendelhető, a Weboldalon feltüntetett közszereplők (a továbbiakban: „Közreműködő”) által készített videófelvételek képezik, amelyeket a Felhasználó a Weboldalon keresztül rendelhet meg az alábbiak szerint.

2.2 A Szolgáltatás megrendelése regisztrációhoz kötött. A regisztráció – azaz a Weboldalon felhasználói fiók létrehozása – ingyenes. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, jelszavát (a továbbiakban: „Belépési Adatok”). A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

2.3 A Felhasználó Belépési Adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért és minden olyan megrendelésért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhatja más felhasználó fiókját, illetve saját fiókját más személy használatába nem adhatja. A Felhasználó köteles:

 • jelezni a Társaság számára, amennyiben bármilyen arra utaló jelet tapasztal, hogy fiókját más személy használja, valamint
 • biztosítani, hogy a Szolgáltatás igénybevételét követően, minden esetben kijelentkezik a fiókjából.

2.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel a jelen szakaszban foglaltak Felhasználó általi megszegésből eredő károk tekintetében, figyelemmel arra, hogy az ekként bekövetkező károk a Felhasználó magatartására vezethetők vissza.

2.5 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési Adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről késedelem nélkül értesíteni a Társaságot és a felhasználói jelszót haladéktalanul módosítani. Ha a Társaság indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor a Társaság jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.6 A regisztráció feltétele a Szerződés kifejezett elfogadása a Weboldalon. A Szerződés a sikeres regisztráció pillanatától tekinthető megkötöttnek.

2.7 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) a Társaság tárolja, míg a Felhasználó a Szerződés szövegét a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.

2.8 A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) lehet igénybe venni, ugyanakkor a Felhasználók akkor is igénybe vehetik ideiglenes jelleggel a Szolgáltatást, amikor az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban „EGT") tagállamaiba utaznak, összhangban az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 Rendeletével.

2.9 A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat (videófelvételeket) megrendelni. Megrendelés a Közreműködő kiválasztásával és a videó tartalmának leírásával adható le a felhasználói fiókon keresztül. A megrendelés abban az esetben tekinthető sikeresnek, amennyiben a Felhasználó annak tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Az egyes videófelvételek díját a Weboldalon közzétett Egyedi Feltételek tartalmazzák (lásd bővebben a III. pontot).

2.10 A megrendelést a Társaság a Közreműködő által a megrendelés elküldését követő 6 napon belül teljesíti. A Társaság fenntartja a jogot, hogy hosszabb teljesítési határidőt állapítson meg, amennyiben a Közreműködő az adott megrendelés teljesítését hosszabb határidővel tudja vállalni, vagy amennyiben a teljesítést olyan, a Társaság érdekkörében felmerülő ok okozza, amely a megrendelés időpontjában előre látható. Amennyiben a megrendelés teljesítését a Társaság hosszabb határidővel tudja vállalni, abban az esetben ezt jól láthatóan és egyértelműen feltünteti a Weboldalon, továbbá e-mail üzenetben is tájkoztatja ennek tényéről a Felhasználót. A megrendelés szerinti videófelvétel a Felhasználó e-mail címére küldött linken keresztül érhető el és osztható meg. A Felhasználó által leadott megrendelések listája nyomon követhető a Felhasználó személyes felhasználói fiókjában.

2.11 A Felhasználó bármely időpontban jogosult a regisztrált felhasználói fiókját törölni a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Felhasználó a regisztrált felhasználói fiókjának törlésére vonatkozó jogát a Társaság jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött e-mail üzenet útján gyakorolhatja. A Társaság a törlésre vonatkozó kérelemnek 8 (nyolc) munkanapon belül eleget tesz.

2.12 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie. Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan, a Társaságnak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. A Társaság nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

2.13 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internet-csatlakozással. A Felhasználó viseli az internet-csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is.

III. DÍJAK ÉS FIZETÉS

3.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen az Egyedi Feltételek feltételeinek megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás (videófelvétel) megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

3.2 A díjat a Szerződés megkötésével egy időben – azaz a Weboldalon keresztül leadott megrendeléskor – szükséges megfizetni, egy összegben, ennek érdekében a Felhasználó, választása alapján,

 1. a bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre (Stripe, Simple Pay) történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni, bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét;
 2. átutalással, a Simple Pay instant transzfer felületén keresztül, a számlavezető bank megadásával vagy a felület által megadott QR-kód beolvasásával.

3.3 A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Weboldalon meghatározott díj megfizetésre kerül.

3.4 A Felhasználó a díjat a Társaság által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti.

3.5 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a Társaság a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb 1 alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével. Amennyiben a díj beszedése meghiúsul, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a megrendelést nem tette meg, így a Felhasználó nem jogosult a megrendelés teljesítésének követelésére.

3.8 A Szolgáltatások Egyedi Feltételekben meghatározott árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A Társaság – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Társaság nem kötelezhető új számla kiállítására. A Társaság a Szolgáltatásról szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

3.7 A Társaság időről időre, saját belátása szerint, a Weboldalon, az Egyedi Feltételekben meghatározott típusú és mértékű kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. A Társaság egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

3.8 Természetes személy Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Funatiq Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2510 Dorog, Ella köz 5; cégjegyzékszám: 11-09-032207 adatkezelő által a www.motivators.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 1. TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

4.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes magatartás elvének megfelelően veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

 1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 3. a Szolgáltatás tartalmának sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, szerkesztése, adaptálása;
 4. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 5. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes Közreműködők korlátozhatják a videófelvétel nyilvánossághoz közvetítését, megosztását, másolását, bármely egyéb módon való terjesztését, továbbítását. Ennek tényét a Társaság minden esetben egyértelműen feltünteti a honlapon az adott Közreműködő személye mellett.

4.2 A Szolgáltatást csak az EGT-n belül lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást az EGT-n kívül, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

4.3 A Szolgáltatás jelen IV. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amelynek alapján a Társaság a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.

 1. KISKORÚAK

5.1 A Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

5.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

 1. MÓDOSÍTÁSOK ÉS VÁLTOZTATÁSOK

6.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult az észszerűség keretei között módosítani a díjakat (kivétel a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében).

6.2 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Társaság köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

VII. TÁJÉKOZTATÁS

7.1 A Társaság e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

7.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. A Társaság tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

VIII. ELÁLLÁSI JOG KIZÁRÁSA

8.1 A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően kéri a Társaságot, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

8.2 Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően a teljesítés megkezdését követően nem gyakorolhatja a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát a Szolgáltatás (videófelvétel megrendelése) tekintetében, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a regisztráció megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja.

9.2 A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és azt mind a Felhasználó, mind a Társaság rendes felmondás útján megszüntetheti. A felmondás jogát a felek a 9.3-9.4 pontban foglaltak szerint korlátozzák arra az esetre, ha a Felhasználó megrendelést adott le a Weboldalon keresztül, és a teljesítésre nyitva álló 6 nap még nem telt le.

9.3 A Felhasználó jogosult a Szerződést felmondani a Társaság részére a Weboldalon feltüntetett e-mailre küldött üzenetben. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés felmondása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás teljesítését a Közreműködő a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul megkezdheti, a Felhasználó a díj visszakövetelésére nem jogosult abban az esetben, ha a Szerződést olyan időpontban kívánja felmondani, amikor egy megrendelést már elküldött és a sikeres megrendelés tényét a Társaság visszaigazolta, de a videófelvétel átvétele még nem történt meg. A Szerződéskötéskor megfizetett díj ugyanis a Társaság Közreműködője által teljesített Szolgáltatás ellenértéke, amelyre a Társaság a Szerződés felmondása esetén is jogosult az elszámolásra vonatkozó kötelezettség általános szabályai szerint.

9.5 A Társaság egy adott megrendelés beérkezése és annak teljesítése közötti időtartamban csak az alábbi okból jogosult a Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni. A Közreműködő köteles a Szolgáltatás teljesítését megtagadni abban az esetben, ha a megrendelés tárgyát olyan videófelvétel képezi, amelynek tartalma, vagy annak egy része (i) bármely személy személyiségi jogát sértené, (ii) közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik. A Közreműködő jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését abban az esetben, ha a videófelvétel tárgya, tartalma, vagy annak egy része világnézetével, belső meggyőződésével, értékrendjével összeegyeztethetetlen. Amennyiben a Közreműködő a fenti okokból megtagadja a Szolgáltatás teljesítését, a Társaság jogosult felmondani a Szerződést. Ebben az esetben a Társaság köteles a Felhasználó által megfizetett díjat maradéktalanul visszatéríteni a Felhasználó részére.

9.6 Mind a Felhasználó, mind a Társaság jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A Társaság súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Társaság a megrendelt Szolgáltatást a megrendelés beérkezését követő 12 napon belül nem teljesíti és késedelmét nem tudja kimenteni. A Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül különösen a Szolgáltatásnak a jóhiszemű és tisztességes magatartás elvével összhangban való felhasználására, valamint a szerzői jogok és személyiségi jogok tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések megsértése, továbbá a Weboldal működésének akadályozása, nehezítése, károsítása, valamint a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférés megkísérlése, továbbá a jelen ÁSZF-ben külön nevesített esetkörök.

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

10.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a Társaság.

10.2 A Társaság nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

10.3 Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Társaság képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, ÜZEMZAVAROK ÉS KIMARADÁSOK

11.1 A Társaság a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Társaság érdekkörén kívül esnek, így különösen, de nem kizárólag olyan hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel.

11.2 A Társaság nem felelős az esetleges károkért különösen az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy a Weboldalon felhasználói fiókot hozzon létre, vagy belépjen a Weboldalon keresztül saját felhasználói fiókjába, ott megrendelést adjon le.
 • Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 XII. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

12.1 A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Társaságnak, annak kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

XIII. ÁTRUHÁZÁS

13.1 A Társaság a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit bármely, a Társasági vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől észszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. A Társaság a Szerződésből eredő követeléseit jogosult átruházni bármely harmadik személyre.

13.2 A Felhasználó kizárólag a Társaság előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

 XIV. A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INTERNETES HIVATKOZÁSOK

14.1 A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Társaságnak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1 Ha a Társaság nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Társaságnak a Szerződésben biztosított jogait.

15.2 Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Társasággal.

15.3 A Felhasználó és a Társaság a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

15.4 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

15.5 Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

15.6 Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

 1. Bírósági eljárás: 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

 1. Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 1. NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75.